මුද්‍රණය
ප්‍රවර්ගය: Uncategorised
වැදුම්: 12480

පුහුණුවීම් කටයුතු පර්යේෂණ නිලධාරින්, රියදුරන් සහ අනෙකුත් නිලධාරින්ට වෙන් වෙන් වශයෙන් සිදු කරනු ලබයි. රියදුරු මහත්වරුන් සඳහා පවත්වනු ලබන පුහුණුව කාලීන වශයෙන් ඉතා වැදගත් වන අතර එය න්‍යායාත්මක හා ප‍්‍රායෝගික වශයෙන් කොටස් දෙකකින් සමන්විත වේ.

මෙම වැඩසටහන් මෙහෙයවීම මඟින් පහත සඳහන් ඉලක්ක සපුරා ගැනීම අපේක්ෂා කරනු ලැබේ.

මෙම ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සඳහා පුහුණු වැඩසටහන්වලට පහත සඳහන් ක්ෂේත‍්‍ර ඇතුළත් කර ඇත.

රියදුරු පුහුණුව
වර්තමානයේ බහුල ලෙස සිදුවන රිය අනතුරු ප‍්‍රමාණය අවම කර ගැනීම සඳහා මෙම පුහුණුව කොටස් දෙකකට වර්ග කොට පවත්වනු ලැබේ.