ගරු අමාත්‍යතුමාගේ පණිවුඩය


ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් විසින් මහජනතාවට සපයනු ලබන සේවාවන් වඩාත් කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී ලෙස සැපයීමට අදාළ වන්නා වූ ප්‍රතිපත්ති, සැලසුම් හා වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට මෙම අමාත්‍යාංශය කැප වී සිටී. ඉහත ඉලක්කය සපුරා ගැනීම සඳහා මන්ත්‍රීවරුන්ට මෙම රටේ ජනතාව වෙත ඔවුන්ගේ සේවාව සැපයීමට හැකි වන පරිදි අපි කාර්ය මණ්ඩල ල ද්‍රව්‍යමය හා අනෙකුත් සහාය සපයන්නෙමු.
තව දුරටත් කියවන්න

පුවත් සහ සිද්ධීන්

  • 1
  • 2
යහපාලනයෙන් යුත් හෙටක් උදෙසා......... යහපාලනයෙන් යුත් හෙටක් උදෙසා.........   යහපාලනයෙන් යුත් හෙටක් උදෙසා......... අප අමාත්‍යාංශය මඟින් සුහද ඇරයුම ඔබටමයි නමින් ග‍්‍රන්ථයක් එළිදක්වන ලදී. ග‍්‍රන්ථයේ ලිපි සැකසූ ලේඛක මඩුල්ල පි‍්‍රන්සි ජ...
පුහුණු වැඩසටහන් පුහුණු වැඩසටහන් ගරු මන්ත‍්‍රීවරුන්ගේ පුද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලය පුහුණු කිරීමගරු මන්ත‍්‍රීවරුන්ගේ නිර්දේශ මත පත් කරනු ලබන බොහෝ නිළධාරීන් රාජ්‍ය සේවයෙන් පරිබාහිර අය බැවින් රාජ්‍ය ආයතන...

අපගේ සේවාවන්

  • 1
  • 2
ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩල පත් කිරීම
ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලවලට මාසික වැටුප් ගෙවීම

තම නිල කාලය අවසන් කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ කාර්ය මණ්ඩලවලට පාරිතෝෂික ගෙවීම
ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා කාර්යාල උපකරණ හා ප්‍රවාහන පහසුකම් සැපයීම

පරිගණක සාක්ෂරතාව සැපයීම, සේවයෙහි ඵලදායිතාව, එස් 5 ක්‍රමය, යහපාලනය, මානව හිමිකම්, පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමය හා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මෙන්ම විමධ්‍යගත අයවැය කළමනාකරණය කිරීම

ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ කාර්ය මණ්ඩල වෙත නිල හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීම
© 2016 පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය
අංක: 464B, පන්නිපිටිය පාර, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල
නිමැවුම සහ සම්බන්ධීකරණය