inner slider

732px Netball court.svgNorth Western Province 

Wayamba Training Institute,

Wariyapola

2018-06-12 ஆந் திகதி இலங்கை பாராளுமன்றத்தின் ஒத்துழைப்புடன் எமது அமைச்சின் நெறிப்படுத்தலின் கீழ் அமைச்சின் செயலாளர்கள் உட்பட சிரேஷ்ட பதவிநிலை உத்தியோகத்தர்களுக்காக (செயலாளர், மேலதிகச் செயலாளர், பிரதான கணக்காளர், சட்ட உத்தியோகத்தர்) பாராளுமன்ற சட்ட ஒழுங்கு விதிகள் மற்றும் குழுக்கள் பற்றிய செயலமர்வொன்று நடைபெறவுள்ளது.

இந்தச் செயலமர்வின் போது விரிவுரையாற்றுவதற்காக அரசாங்க பொறுப்பு முயற்சிகள் பற்றிய குழுவின் தலைவர், பொதுமனுக் குழு தலைவர், அரசாங்க கணக்குகள் பற்றிய குழுவின் தலைவர் அத்துடன் கணக்காய்வாளர் நாயக திணைக்களத்தின் கணக்காய்வாளர் நாயகம் மற்றும் மேலதிக கணக்காய்வாளர் நாயகம் போன்றோர் கலந்து கொள்ளவுள்ளனர்.

கௌரவ சபாநாயகர், கௌரவ பிரதிச் சபாநாயகர், கௌரவ காணி மற்றும் பாராளுமன்ற மறுசீரமைப்பு அமைச்சர், பாராளுமன்ற செயலாளர் நாயகம், காணி மற்றும் பாராளுமன்ற மறுசீரமைப்பு அமைச்சின் செயலாளர், மேலதிகச் செயலாளர் உட்பட விசேட அதிதிகளின் பங்களிப்புடன் இந்த நிகழ்வு நடைபெறவுள்ளது.